Onze Lijsttrekker

 

Meer over
Sietze Schukking


img

Waarom ben ik Lijsttrekker van Natuurlijk Fryslân?

Waar wil ik mij voor inzetten?

In 2030 moeten we de klus geklaard hebben.

Er is geen dag te verliezen.


img

It is mei sizzen net te dwaen

Er zijn genoeg redenen waarom ik mij al jaren met politiek en bestuur in onze provincie bezighoud: de voortgaande klimaatverandering, de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, het realiseren van de energietransitie, de grote problemen in de melkveehouderij, de teruglopende leefbaarheid in de dorpen en wijken, etc. Al deze urgente onderwerpen hebben een aantal dingen gemeen: het gaat erom hoe wij met onze leefomgeving omgaan en hoe we tussen alle verschillende belangen de juiste afwegingen kunnen maken. Wie zich verder verdiept in de achtergrond van de diverse problemen, zal zien dat zij vaak dezelfde oorzaken hebben, en dat dus ook de oplossingen elkaar aanvullen en zelfs versterken.

Provincie verantwoordelijk

Onze bestuurders hebben weinig kennis van zaken waar het gaat om de achterliggende oorzaken en mechanismes. Zij vermijden duidelijke stellingnames en praten graag in de bekende algemeenheden. Het gevolg is dat er weinig ondernomen wordt om de grote problemen van onze tijd aan te pakken. En als er al wat wordt gedaan, is het symptoombestrijding. Daarmee kan men tonen dat het probleem aandacht heeft gekregen. Of erger: men maakt zich ergens heel erg druk over, om maar niet iets werkelijks te hoeven doen dat gevoelig ligt vanwege specifieke belangen. In Fryslân gaat het dan in negen van de tien gevallen om de vrijwel onaantastbare status van de landbouw. Ik noem dat vaak onze ‘roze olifant’. Die is bij elke discussie over de ‘Ruimte’ in Fryslân in de kamer aanwezig. Iedereen weet dat hij er is, hij domineert alles, maar er wordt niet over gepraat.

Malaise in de landbouw

Ik moet het hier dan ook even over de landbouw hebben, en met name over de melkveehouderij. Deze verkeert in grote economische en maatschappelijke moeilijkheden. Kort samengevat: 75% van de geproduceerde melk in Fryslân is economisch onrendabel en verliesgevend, en draagt niet bij aan het blijvend voeden van de wereld. Voor een toelichting klik je hier (link). Niet de eerste 25% van de melk zorgt voor de maatschappelijke problemen, maar de laatste 75%. De werkgelegenheid in de melk- en zuivelsector zit voor 80% in de eerste 25%. Dit kan zo niet doorgaan, althans niet zonder blijvend verlies van biodiversiteit, leefbaarheid, landschap, en niet zonder enorme schade voor de economie, de samenleving en onze boeren zelf.

We hebben het hier echter over een enorm taboe. Het doorbreken ervan trekt het fundament weg onder een groot deel van het bestaansrecht van de grootschalige gangbare boer en zijn imago van modern ondernemer. Toch moet dit taboe de wereld uit om oplossingen mogelijk te maken; juist daarom stel ik deze problematiek publiekelijk ter discussie.

Nestbevuiler

Ik kom zelf uit de boerengemeenschap. Dit is een gesloten groep met grote sociale controle, waar afwijkende meningen al gauw worden ervaren als kritiek. Als een aanval op traditionele waarden en de autonome positie van de boer als ondernemer. Als “nestbevuiler” werd ik daarom ook door deze gemeenschap grotendeels buitengesloten. Ik laat mij daardoor weliswaar niet uit het veld slaan, maar ik vind het wel jammer omdat ik het beste met onze boeren voor heb. Ik merk ook dat veel ‘zoekende’ boeren een inhoudelijke discussie uit de weg gaan, uit angst voor eenzelfde uitsluiting. En dat is jammer, want juist door de werklust en de veerkracht van onze agrarische sector te benutten, kunnen we sneller de oplossingen realiseren waar we allemaal wel bij varen.

Mienskip

Mijn drive is al jaren om bij te dragen aan een oplossingsgerichte politiek en goed bestuur. Dat heb ik jarenlang gedaan vanuit D66. Enige tijd geleden heb ik echter moeten vaststellen dat er via deze weg niet genoeg voortgang wordt geboekt. Door mijn politieke, bestuurlijke en professionele netwerken heb ik veel verschillende contacten. In overleg met diverse mensen uit dit netwerk ben ik tot de conclusie gekomen dat het echt anders moet. De problemen moeten nu echt bij de oorzaak worden aangepakt. Wij moeten kiezen voor integrale, samenhangende oplossingen. Politiek en bestuur moeten leiderschap gaan tonen bij de uitvoering van deze oplossingen en de inwoner mogelijkheden bieden om aan te haken. Er wachten ons enorme opgaven, waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. Daarvoor vertrouwen wij op de bekende kracht van de Fryske Mienskip, die wij ten volle willen inzetten.

Realistisch en praktisch

Daarom hebben wij, een zeer gevarieerde groep mensen met een breed scala aan ervaring, kennis en expertise, Natuurlijk Fryslân opgericht. Wij zijn oplossingsgericht, grondig en praktisch en willen zaken echt aanpakken. Wij hebben een afkeer van heilige huisjes, zijn maatschappelijk betrokken en actief. Wij weten dat de veranderingen die nodig zijn, grote gevolgen zullen hebben voor veel Friezen. Daarom vinden wij het heel belangrijk om iedereen mee te nemen in onze plannen. Maar wij zijn ook realistisch: we weten dat het een heel grote opgave is en dat de tijd dringt.

Wij hebben een ‘Plan voor Fryslân 2030‘.

Een plan voor een inclusieve samenleving op basis van een integrale afweging van belangen voor mensen, dieren en planten, een plan dat we willen uitvoeren met nieuwe, andere mensen in het bestuur.

Ik denk dat politiek en bestuur in Fryslân deze andere mensen nodig hebben om de noodzakelijke veranderingen ook echt door te voeren. Voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. Ik ben dan ook erg blij dat ik de lijsttrekker mag zijn voor Natuurlijk Fryslân, een ander geluid in onze provincie.


CV

WERK

Nu-2010
Actief met ingenieursbureau en start-ups in de jachtbouw, electronica, robotica, energietechniek en software via verschillende ondernemingen. Adviseren, ontwerpen, ontwikkelen en produceren van jachten, besturingssystemen, produktieprocessen en drones.

2010-2004
Actief in jachtbouw met twee luxe jachtmerken. Design, engineering, productie en verkoop via eigen ondernemingen in naval architecture, jachtbouw en cascobouw.

2003-1993
Werkzaam voor Accenture als consultant, projectleider en programma manager. Uitvoering van strategische veranderingsprojecten voor grote ondenemingen in binnen en buitenland.

1993-1990
Werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de TU-Delft. Betrokken bij verschillende derde geldstroom opdrachten en onderzoeksprojecten op gebied van computerarchitectuur en supercomputers. Tevens een van de initiatiefnemers van een supercomputer startup.

1990-1986
Advies en ontwikkelwerkzaamheden op gebied van ‘paralel-computing’ hardware voor verschillende bedrijven. Part-time.

1985-1977
Actief betrokken bij agrarisch familiebedrijf.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Nu-2008
Politiek actief op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Tot juli 2018 voor D66, nu voor Natuurlijk Fryslân. Momenteel lid van de Provinciale Staten van Fryslân.

Nu-2010
Actief binnen verschillende Mienskips-initiatieven op gebied van leefbaarheid, cultuur-historie, economische ontwikkeling en natuurbeheer. It Grienedykster Gea, Wurkgroep Cultuurhistorie Grienedyk, initiatiefgroep Fryslân Foarút, Dorpsvisie Jirnsum, inspreekgroep Bestemingsplan Buitengebied Súdwest Fryslân, omgevingsplan Leeuwarden Zuid, omgevingslabs Provincie Fryslân.

OPLEIDING

1992-1984
Elektrotechnisch Ingenieur; Computer Architecture, bijvakken; Recht, Economie, Innovatie, TU-Delft

1984-1982
Atheneum, RSG Magister Alvinus, Sneek

1982-1980
HAVO, RSG Magister Alvinus, Sneek

1980-1976
MAVO, Iepenbiere MAVO, Akkrum

Overig
Diverse interne opleidingen op gebied van organisatieverandering en projectmanagement.


img