Energie Plan

Plan

Ons plan om in 12 jaar als Fryslân energieneutraal te zijn met een zo eerlijk mogelijke verdeling van de Lasten EN de Lusten. Dit is onze bijdrage aan een 50% reductie wereldwijd.

We moeten 20 PetaJoule aan energieopwekken en beschikbaar maken voor mensen en bedrijven. Wij verdelen deze opdracht eerlijk over de Mienskip in steden en dorpen van Fryslân; elk verantwoordelijk voor een deel van de opdracht.

Dorpen aan de Macht

Stad, wijk en dorp mogen deze naar eigen inzicht invullen met Zonneënergie, Windenergie en Geothermie. Biomassa mag slechts zeer beperkt worden toegepast vanwege de negatieve impact van veel biomassa oplossingen op de biodiversiteit. Er zullen ook aanvullende eisen gesteld worden aan de uitvoering van grootschalige zonneweides zodat deze uitgevoerd worden met behoud van agrarische functie.

Uitvoering

De uitvoering gebeurd zoveel mogelijk via lokale energiecooperaties zodat ook de opbrengsten weer ten goede komen aan de gemeenschap. Inwoners zijn hierdoor ook verantwoordelijk voor toezicht en onderhoud. Stad, wijk en dorp zijn verantwoordelijk voor een goede afstemming/instemming van de door hun gekozen invulling met de omliggende wijken en dorpen, de provincie ziet hier op toe. Steden, wijken en dorpen mogen onderling hun taakstelling verhandelen. Wanneer bijvoorbeeld een stad een deel van haar opdracht bij een dorp wil uitbesteden dan mag dat alleen wanner het dorp het hiermee eens is (bijvoorbeeld vanwege de financiële compensatie), de provincie ziet ook hierop toe.

Ruimtelijke Ordening

De provincie zorgt via haar verantwoordelijkheid voor Ruimtelijke Ordening ervoor dat de gekozen oplossing ook kan en mag worden uitgevoerd.

Grond

De provincie zal er ook voor zorgen dat de benodigde grond door de energiecoöperaties kan worden aangekocht voor een marktconforme prijs, indien nodig door onteigening.

Financiering

De financiering zal worden gefaciliteerd door de provincie zodat de energiecoöperaties onafhankelijk kunnen opereren.

Organisatorische ondersteuning

De provincie zorgt voor organisatorische ondersteuning van de energiecoöperaties zodat zij hun taakstelling ook kunnen waarmaken.

Transparantie

De provincie verplicht, en ondersteund, de openbaarheid van alle informatie, afspraken en contracten door de energiecoöperaties.

Solidariteit

De Energiecoöperaties krijgen ook de taakstelling om hun stad, wijk of dorp energieneutraal te maken vóór 2030. Zij mogen hierbij zelf hun afweging maken in hoeverre dit het beste door energieopwekking en/of energiebesparing kan worden ingevuld. Zij mogen hier ook hun eigen keuzes maken in hoeverre zij individuele inkomens en vermogensposities van inwoners mee laten wegen.

Voor de aanpak van huurwoningen kunnen lokale Woningbouw-coöperaties ook een belangrijke rol spelen.

Bouwvoorschriften

Voor nieuwe woningen, wijken en bedrijven zullen door de provincie nieuwe Ruimtelijke Ordening en bouwvoorschriften worden opgesteld die gericht zijn op energiezuinige nieuwbouw met ruimte voor energieopwekking en energieopslag.

Energie-innovatie

Vanuit de opdracht voor steden, wijken en dorpen om energieneutraal te worden ontstaat ook de opdracht voor energieopslag. Hierbij liggen vooral uitdagingen voor warmteopslag en electriciteitsopslag over de jaargetijden heen. De provincie zal via haar initiatieven op gebied van Innovatie sterk inzetten op het ontwikkelen van oplossingen hiervoor. Dit beperkt zich niet tot Accu-oplossingen maar geldt ook voor opslag via bijvoorbeeld waterstof, ammoniak en mierenzuur, en voor de warmte onttrekking aan oppervlakte water in kanalen en (mogelijk nieuw aangelegde) meren.

Techniek en Kosten

De kosten van de Energietransitie bestaan grotendeels uit de installaties die nodig zijn voor opwekking, opslag en omzetting van elektriciteit, warmte en waterstofgas. Onze berekeningen gaan uit van een systeem met 17 miljoen zonnepanelen (5400 MWp), 400 accusystemen (totaal 4000 MWh), 400 Waterstofelektrolysers (totaal 450 MW/h), 400 Waterstofbrandstofcellen (totaal 800 MW/h), 275.000 hybride warmtepompen en waterstofopslag in kleine lege gasvelden. Volgens onze berekeningen vraagt deze oplossing weinig aanpassingen aan het bestaande elektriciteits- en gasnet. De kosten kunnen enigszins verlaagd worden door een gedeelte van de zonnepanelen te vervangen door dorps-windmolens. Dit systeem vraagt tot 2030 een investering van naar verwachting 10 Miljard Euro

Kruisverbindingen

De veranderingen als gevolg van dit Energieplan hebben relaties met Wonen en Werken, Economie en Innovatie, Ruimtelijke Ordening en Waterplan en ook met de herinrichting van het buitengebied in het kader van ons plan voor Gezond Boeren.