img

Aan de slag!

Wat kunnen de Provinciale Staten nu concreet doen? Dat is opvallend veel. De komende 4 jaar (!) moeten er cruciale knopen doorgehakt en stappen gezet. Onderaan hebben we de belangrijkste zaken per dossier op een rijtje gezet. Deze beslissingen liggen allemaal op het bordje van de Provincie. Dus niet bij de gemeente of de centrale overheid. En op al deze onderwerpen kan Natuurlijk Fryslân, met jouw Stem, het verschil maken.

Hier direct onder vindt je de 14 deelplannen:

Klimaatplan

Klimaatplan

Read more

Biodiversiteit herstellen

Biodiversiteit herstellen

Read more

Energie Plan

Energie Plan

Read more

Samen en Solidair

Samen en Solidair

Read more

Waterplan

Waterplan

Read more

Gezond Boeren

Gezond Boeren

Read more

Gezond Voedsel

Gezond Voedsel

Read more

Wonen en Werken

Wonen en Werken

Read more

Landschapspijn

Landschapspijn

Read more

Industrie en Innovatie

Industrie en Innovatie

Read more

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie

Read more

Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

Read more

Ruimtelijk Ordening

Ruimtelijk Ordening

Read more

Financiering

Financiering

Read more

ToDo 2019-2023

Hieronder vind je de acties die er door Provinciale Staten politiek-bestuurlijk de komende 4 jaar uitgevoerd moeten worden. Hoe sterker Natuurlijk Fryslân uit de verkiezingen komt hoe beter we deze kunnen doorvoeren!

Politiek-bestuurlijke acties

 

2019

 

Aanpassen Feroardening Romte met:

– Verschillende categoriën Landbouw

– Keuze voor 100% Natuurlijke, Biodiverse, Fossielvrije, Circulaire Landbouw

– Harde Biodiversiteitsdoelstellingen

– Bijpassende ontwikkel doelen voor de verschillende Friese Regio’s

– Verbod op toepassing pesticiden, drijfmest, kunstmest

– Ruimte en aanvullende eisen voor zonneweides, 15 meter molens, dorpsmolens, accu-opstellingen, waterstofproduktie, waterstofgebruik en opslag

– Ruimte voor woningbouw dorpen en ontwikkelingen buitengebied

– Circulaire bedrijfvoering als uitgangspunt voor alle activiteiten

– Aanvullende en gewijzigde bouwvoorschriften en ruimtelijke planning voor energieneutrale woningbouw

– Ruimte voor bedrijfsactiviteiten in Steden, Wijken, Dorpen en Buitengebied aanpassen

– Scenario voor einde afvalverbranding en plasticopslag

– Dempen van sloten en egalisatie van grond stoppen

– Omgevingsvisieproces aanpassen; toevoegen Integrale Afweging Belangen

Vaststellen nieuw Waterplan

– Peilverhogingen, met opdracht aan Wetterskip deze voor 2023 door te voeren

– Aangepast waterbeheer Friese beekdalen

– Aanpassen uitgangspunten Oevers en Kadenproject van Wetterskip

– Aangescherpte waterkwaliteitsdoelen

– Wetterskip synchroniseren met herinrichtingsplan Buitengebied.

Herinrichtingsplan Fryslân vaststellen

– Gebiedsindelingen met ontwikkeldoelen, kaders en richtlijnen

– Aankoopaanbod voor melkveehouders incl financiering

– Investeringsplan voor (toeristische)infrastruktuur, dorpen en nieuwe boerderijen incl financiering

– Beheersorganisatie opzetten voor tijdelijk beheer en verpachting van overgenomen grond en gebouwen

– Uitvoeringsorganisatie voor de investeringen en herinrichting opzetten

– Doelstellingen en Kaders ‘Iedereen Doet Mee’ aanpak vaststellen (landbouw)

– Opzetten Keurmerk en beschikbaarheid ‘Frysk Iten’

– Voorlichtings-, opleidings- en begeleidings organisatie voor bestaande en nieuwe boeren opzetten

– Communicatie naar de samenleving

– Overleg- en uitvoeringsstructuur met de dorpen opzetten.

– Overleg met overige overheden

– Oude Landbouwvisie aanpassen

Energieplan vaststellen

– Energieopwekkingsplan 2030

– Energieopwekkings- en energieopslag-taakstelling verdelen over de dorpen

– Doelstellingen en Kaders ‘Iedereen Doet Mee’ aanpak vaststellen (energie)

– Juridische- en financieringsconstructies opzetten

– Overleg- en uitvoeringsstructuur met de dorpen opzetten.

– Uitvoeringsorganisatie voor de financieringen, subsidieaanvragen, investeringen en ondersteuning opzetten

– Contractorganisatie opzetten voor afspraken met eigenaren van lege gasvelden en elektriciteits- en gasnetten.

– Oude Energievisie aanpassen

Personeelsplan Provincie

– Inventariseren benodigde capaciteit tgv het aangepaste beleid en uitvoering

– Huisvesting

– Recruiting en inhuur strategie

2020

 

Aanpak Leefbaarheid

– Woningbouwcontigentensystematiek aanpassen

– Juridische- en financieringsconstructies opzetten voor locale Woningbouwcooperaties en Dorps-lenen

– Doelstellingen en Kaders ‘Iedereen Doet Mee’ aanpak vaststellen (leefbaarheid)

– Overlegstructuur bestaande grote woningbouwcooperaties

– Afstemming en samenwerking met Herinrichtingsprogramma Buitengebied en Programma Energietransitie

– Gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen in samenwerking met ‘Frysk Iten’

– Invulling Marketings en Ontwikkelingsplan voor Dorpen, Streken en Steden

Ontwikkelingsplan Toerisme

– Omvorming bestaande aanpak naar een multimodale aanpak voor; wandel-, fiets-, natuur-, watersport-, festival-, stads-, cultuur- en duurzaamheids-toerisme

– Richten op kleinschalige ontwikkelingen

– Samenwerking met ‘Frysk Iten’

– Openen van het Buitengebied en Dorpen in samenhang met Herinrichtingsprogramma Buitengebied

– Marketingplan aanpassen in context van Herinrichting Buitengebied en Duurzaamheidstransitie

Innovatieplan vaststellen

– Taskforce TU-Fryslân instellen

– Ontwikkelingstraject voor alternatieve voedselverwerkingsnormen voor kleinschalige korte ketens

– Innovatieprogramma Frysk Iten; 100% Natuurlijk, Biodivers, Circulair en Fossielvrij produceren

– Ontwikkeling van nieuwe gemengde landbouwbedrijfsprocessen en huisvestingsconcepten

– Innovatieprogramma ter ondersteuning energietransitie van de dorpen, incl smart-grid, accu-technologie, waterstofconversie, waterstofopslag, warmtetransitie en netwerk-redesign.

– Innovatieprogramma fossielvrije landbouwmechanisatie en robotica

Herstelplan Landschap en Cultuurhistorie

– Samen met dorpen programma starten om kenmerkende (verdwenen) Cultuurhistorie en Landschapselementen in kaart te brengen

– Behoud en herstel van cultuurhistorie en landschapselementen combineren met de programma’s voor Herinrichting Buitengebied en Energietransitie