Biodiversiteit herstellen

Plan

Ons plan voor herstel van leven in grond, lucht en water is sterk verbonden met de plannen voor Gezond Boeren en de aanpassing van Waterbeheer en peilen.

In Fryslân is de Biodiversiteit van begin jaren zestig sterk verslechtert samenlopend met de veranderingen aangejaagd door de plannen van Mansholt, ruilverkavelingen en peilverlagingen. De afgelopen 25 jaar is de achteruitgang nog versneld door de verdere schaalvergroting, intensivering en egalisering. De laatste 10 jaar is situatie in het agrarisch gebied zelfs catastrofaal verslechtert door de moderne pesticiden, de enorme werkbreedte van machines, het extreem vaak maaien van enorme oppervlaktes, drijfmestinjectie en zeer frequent opnieuw inzaaien. Van de oorspronkelijke flora en fauna is vrijwel niets meer over; het is een monocultuur geworden van raaigras en snijmais.

Habitatherstel

Uit talloze onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat habitatverlies de belangrijkste oorzaak is voor het verlies van soorten. Wil je de habitat herstellen in het buitengebied dan moet je de landbouwwerkwijzen fundamenteel wijzigen. Gelukkig is het ook om diverse economische redenen noodzakelijk om de landbouwtransitie te maken. En om klimaatredenen ook. En omdat de klant het wil. En omdat de omgeving het wil.

Gezond Boeren

Ons plan voor Gezond Boeren en de daaraan gekoppelde herinrichting van het buitengebied zal leiden tot habitatherstel wat de basis biedt voor populatieherstel. Gezond Boeren betekend; extensief (1 tot 1,5 GVE/ha), geen pesticiden, geen drijfmest, geen kunstmest, geen krachtvoer, geen maisteelt, blijvende grasmat, mozaïekbeheer, gelimiteerde werkbreedte, hooi in plaats van kuilvoer, fossielvrij, lokaal circulair, permacultuur, gemengdbedrijf.

Het bodemleven, insecten, wormen, bacteriën en schimmels kunnen dus terugkeren. Evenals de variatie in grassen, kruiden en bloemen en daardoor ook de insecten, amphibiën en vogels.

Met de helft minder koeien en geen drijfmest zijn de problemen in verband met de vermesting van de natuur ook voorbij.

De uitloog van fosfaat gaat zeer waarschijnlijk ook met minstens een factor 5 teruglopen waardoor de kwaliteit en het zuurstofgehalte van het oppervlakte water toeneemt.

Verplichte 24-uurs beweiding zorgt nog voor een verdere variatie van grond, insectenleven en grasmat.

Waterplan

Onze plannen voor Waterbeheer, Klimaatverandering en Klimaatadaptatie leiden tot een drastische verhoging van het waterpeil in het buitengebied. Op zichzelf zorgen deze peilverhogingen al voor een betere habitat voor veel dieren en planten. Het gevolg van deze peilverhogingen is ook dat op de meeste percelen drainage niet meer kan werken. Daardoor zullen ook de greppels terugkeren met bijbehorende micro-accidentatie en grotere variatie in natte en droge zones. Veel percelen zijn nu te groot voor greppelsystemen; oude sloten zullen weer moeten terug, waarmee de variatie nog verder zal toenemen en ook weer meer ruimte zal ontstaan voor eenden en egels.

De beek- en kanaaldalen in oostelijk Fryslân zullen door de geplande Waterbeheer veranderingen eveneens natter en gevariëerder worden.

In het veenweidegebied zullen bij de noodzakelijke peilverhogingen veel kleine extra verzakte hoekjes onder water komen te staan wat leidt tot veel aanvullende variatie. Bovendien zullen de percelen weer sterk moeten worden verkleind om het hele veenpakket in de zomer nat te houden. Daarvoor zullen veel oude sloten terugkeren en moeten er nieuwe gegraven  waardoor ook de bijbehorende variatie weer zal toenemen.

Circulaire economie

Ons plan voor de omschakeling naar Circulaire Economie helpt ook mee. Geen kunstmest, geen krachtvoer maar wel een meer gevarieerde bedrijfvoering met een lokaal gesloten kringloop.

Fossielvrij boeren

Dit betekent feitelijk een einde aan de grote machines, grote werkbreedtes, intensieve bewerkingen en het opstal voeren van koeien. Natuurlijk zullen er nieuwe machines ontwikkeld worden maar naar verwachting zijn die gebaseerd op elektrische aandrijving met accu’s wat automatisch betekent dat ze maar een beperkte capaciteit kunnen hebben.

Innovatie

Onze plan voor Innovatie richt zich ook op het gebied van innovatieve nieuwe machines, robots en drones die elektrisch aangedreven worden en daardoor veel kleinschaliger zullen werken. Bovendien zal de werksnelheid veel lager liggen en de mogelijkheid om rekening te houden met specifieke planten, dieren, nesten en jongen veel groter.

Energieplan

Ons Energieplan gaat uit van grootschalige toepassing van zonne-energie, maar wij stellen wel aanvullende eisen aan de opstelling waardoor de agrarische functie behouden blijft; natuurlijk wel een agrarische functie die aansluit bij ons plan voor Gezond Boeren.

Leefbaarheid

Ons plan voor versterken van de Leefbaarheid in Fryslân zet in op het aantrekkelijk maken en houden van wonen en werken in de Steden, Wijken en Dorpen van Fryslân. Daarvoor is een vitale Biodiversiteit van groot belang.