Landschapspijn

Plan

Landschapspijn is een gevolg van de moderne landbouw, en dan met name van de gangbare melkveehouderij. Mensen voelen Landschapspijn omdat het levendige gevarieerde Friese landschap is omgevormd tot een doodse, eenvormige, industriële, groene raaigraswoestijn. Met name het verlies van bloeiende bloemen, weidevogels en duizend jaar oud cultuurlandschap doet mensen bijna fysiek pijn. Daarnaast wijst het ook op de enorme achteruitgang van Biodiversiteit in het agrarisch gebied. Wat het extra laat schuren is dat de gangbare melkveehouderij structureel verlies maakt en daarmee feitelijk geen bijdrage aan de Friese economie levert. Meer achtergrond informatie kunt u vinden in de analyse van Landschapspijn en Gezond Boeren. Het is vijf over twaalf en er is geen tijd te verliezen om de situatie nog te kunnen herstellen.

Gezond Boeren

In ons Plan voor de transitie naar Gezond Boeren geeft Natuurlijk Fryslân aan hoe we voor 2030 naar een Natuurlijke, Biodiverse, Fossielvrije landbouw in Fryslan kunnen gaan. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de toekomst van onze boeren maar ook de belangrijkste factor om een einde te maken aan Landschapspijn. Voor het succes van Gezond Boeren is het herstel van de habitat en Biodiversiteit niet alleen een voorwaarde, het is tegelijkertijd ook een natuurlijk gevolg. In grote lijnen betekent dit reductie van de melkproductie met 50% tot 70%. En belangrijk voor het herstellen van het landschap, een einde aan drijfmest en de sleepslang.

Klimaatplan

Om de Klimaatverandering te stoppen moet er ook een einde komen aan het gebruik van stikstof kunstmest want dat wordt met fossiele brandstof gemaakt. Samen met het aankomende tekort op goedkope fosfaat kunstmest, zoals verder toegelicht in ons plan voor Circulaire Economie, betekent dit feitelijk ook het einde van geïmporteerd krachtvoer. Daardoor zal de melkveehouderij naar een veel extensievere bedrijfsvoering gaan op basis van ongeveer 1 a 1,5 GrootVeeEenheden (melkkoe) per hectare. Dit zal leiden tot een terugkeer naar de blijvende, gevarieerde grasmat met grassen, bloemen en kruiden. Bovendien zal dit stevig bijdragen aan het herstel van het bodemleven. Hiermee wordt de habitat van de weidevogels sterk verbeterd en wordt het Landschap een stuk gevarieerder en interressanter.

Waterplan

Ons Waterplan verhoogt de waterpeilen in de polders drastisch, op sommige plaatsen tot wel 150cm. Dit is enerzijds noodzakelijk om te reageren op de toenemende verzilting door de zeespiegelstijging. Anderzijds is het nodig om een waterbuffer op te bouwen tegen de toenemende droogte als gevolg de Klimaatverandering. Als gevolg hiervan zullen in het grootste deel van Fryslân de greppels en de sloten in het land terugkeren omdat de huidige drainage systemen niet meer kunnen werken.

Biodiversiteitsherstel

De Biodiversiteit in Fryslân moet worden hersteld. Ons plan voor Gezond Boeren zorgt hier voor de grootste bijdrage.

Toerisme en Leefbaarheid

Voor de verdere ontwikkeling van Toerisme, Recreatie en Leefbaarheid is herstel van de het landschap van groot belang. Met name ook het herstel van oorspronkelijke cultuur historische landschaps elementen, waaronder; vaarten, poelen, houtwallen, sloten en terpjes is van groot belang en dit herstel zorgt voor toename van de variatie in het gebied.

Uitvoering

De uitvoering valt grotendeels in onze uitvoeringsplannen voor Gezond Boeren, Klimaatverandering, Biodiversiteitsherstel, WaterPlan, Toerisme en Leefbaarheid.