Toerisme en Recreatie

Plan

Ons plan voor verantwoord Toerisme en Recreatie als positieve kracht voor Leefbaarheid, Gezond Boeren, Economie en Biodiversiteit.

Natuurlijk Fryslân zet in op het verbreden van het toeristisch aanbod in Fryslân en kiest hierbij voor vormen van toerisme waarbij interactie met de Friese bevolking voorop staat. Geen vakantie-park-enclaves maar integratie in stad en dorp. Hierdoor ontstaat naast meer binding van de toerist met stad en dorp ook een grotere positieve economische impact op de Mienskip. Toerisme vraagt relatief weinig specialistische kennis van werknemers, maar vooral een gastvrije houding en biedt daarmee een groot scala aan verschillende mensen perspectief op leuk werk, zeker nu de arbeidsmarkt zo in beweging is.

Wandeltoerisme

Hierbij is meer Wandel toerisme het belangrijkst want dit kent potentieel de grootste groep deelnemers, vraagt de kleinste investering in infrastructuur en biedt de meeste directe omzet in dorp en stad. Het vraagt wel om een aantrekkelijke, gevarieerde, biodiverse en gastvrije omgeving. Hier ligt een belangrijke taak voor de provincie. Natuurlijk Fryslân wil dat de provincie zorgt voor een uitgebreid netwerk van recreatieve wandelpaden, voornamelijk door het veld. De provincie zorgt ook via de Ruimtelijke Ordening dat dit buitengebied een aantrekkelijk en gevarieerd landschap is met een herstelde Biodiversiteit. Een belangrijke rol ligt bij de inwoners van het gebied om oude en nieuwe paden in te tekenen, aan te leggen en te onderhouden bijvoorbeeld via een Dorps-Leen. De provincie zorgt er voor dat de uitvoering via haar bevoegdheid op gebied van Ruimtelijke Ordening en haar mogelijkheden om Gebiedsherinrichting door te voeren ook kan worden uitgevoerd. Zie hiervoor ook bij Goed Boeren en de aanpak van de Veenweideproblematiek. Verder moet de Provincie door haar bevoegdheid op het gebied van Ruimtelijke Ordening  de economische kansen van dit Wandeltoerisme benutten om de Leefbaarheid voor inwoners van de dorpen te verbeteren.

Agro-toerisme

De investering in een netwerk van natuurlijke ‘Laarzen paden’ is uitstekend te combineren met de omvorming van de Landbouw en dan met name van de huidige Melkveehouderij en specifiek in het Veenweidegebied. De landbouw moet van verliesgevende bulkproductie van grondstoffen naar productie en vermarkting van hoogwaardig voedsel. Dit omvat ook mogelijkheden voor Agro-Horeca middels het bereiden en verkopen van maaltijden, snacks en dranken. De provincie moet via haar bevoegdheid op Ruimtelijke Ordening hier ruimte voor creëren. Succesvol Agro-toerisme vraagt wel om een aantrekkelijke, gevarieerd en biodivers buitengebied wat niet kan worden bereikt door individuele boeren maar wat vraagt om een gebiedsbrede omvorming middels ons Plan voor Gezond Boeren.

Daarnaast bieden de specifieke natuurvriendelijke, extensieve en gemengde landbouwbedrijfsvormen ook veel meer mogelijkheden om dorp, boer en toerist dichter bij elkaar te brengen en een langdurige relatie op te bouwen. Dit biedt dan weer veel kansen voor Gezond Boeren en Leefbaarheid.

Natuur toerisme

Door een veel natuurlijker manier van Landbouw met daardoor een veel aantrekkelijker, gevarieerder en vooral Biodiverser landschap, gecombineerd met een veel toegankelijker buitengebied door de wandelpaden, komen er ook veel meer mogelijkheden voor Natuur-Toerisme. Fryslân heeft dan bijvoorbeeld vogelaars, insektenliefhebbers, floristen, vissers, etc. veel meer te bieden. Mede doordat de huidige druk op de schaarse natuurgebieden dan afneemt omdat de andere 70% van Fryslân veel meer ruimte voor Biodiversiteit biedt kan ook meer toegang worden gegeven aan de huidige natuurgebieden, de Provincie heeft hier de regie.

Natuurliefhebbers geven naar verhouding grote bedragen uit aan de beleving van hun hobby, hetgeen een flinke bijdrage kan leveren aan onze Leefbaarheid. Combinaties met Agro-Toerisme liggen meer dan voor de hand. Evenals toerisme naar Werelderfgoed de Wadden.

Cultuur toerisme

Cultuur reikt van De Harmonie en het Fries Museum via Fanfares en Amateur-toneel tot oude stadjes en Oud Cultuurlandschap. Culturele Hoofdstad LF2018 heeft laten zien hoe cultuur mensen naar Fryslân en zijn musea kan trekken. Ook grote festivals zoals Oerol en evenementen zoals De Stormruiter kunnen mensen naar Fryslân brengen. Dat is mooi en we moeten er ook zeker een vervolg aan blijven geven. Daarnaast moet echter niet vergeten worden dat (cultuur)toeristen die langer in Fryslân blijven een grotere bijdrage aan Economie en Leefbaarheid leveren dan dagtoeristen. Cultuurhistorie biedt hier nog onbenutte mogelijkheden. Leeuwarden doet als historische stad niet onder voor toeristische hotspots als Leiden en Delft. Ook de andere 10 steden bieden heel veel meer dan alleen een stempelpost voor de Elfstedentocht. In potentie bood het diverse en levendige eeuwenoude Friese cultuurlandschap ook veel aanknopingspunten maar de afgelopen jaren heeft grootschalige Landbouw er een doods en eenvormige vlakte van gemaakt.

Natuurlijk Fryslân wil niet alleen inzetten op betere marketing van Fryslân maar ook binnen de herinrichting van het buitengebied, als uitvloeisel van de Landbouwtransitie, Biodiversiteitsherstel Klimaataanpassingen, karakteristieke landschapselementen weer terugbrengen.

Watersport

De Provincie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in watersport. Aquaducten, bruggen en vaarten zijn aangelegd, vernieuwd en hersteld. Jammer genoeg heeft de Provincie het werk net niet afgemaakt en een aantal ontbrekende verbindingsroutes in Fryslân niet aangelegd of hersteld. Deze ontbrekende schakels moeten worden aangelegd om de hele investering van de afgelopen jaren beter te laten renderen. Daarnaast vormen de historische vaarten in grote delen van Fryslân ook de cultuurhistorische ruggengraat van die gebieden. Onze plannen voor herinrichting van het buitengebied voor Gezond Boeren, Waterplan, Biodiversiteit en Klimaat bieden veel mogelijkheden om hier combinaties te maken. Bovendien is er veel vraag uit de watersportsector voor koppelingen met fiets- en wandeltourisme wat uitstekend aansluit bij onze herinrichtingsplannen.

Geen Chinezen, maar Duitsers

Iedereen is natuurlijk welkom in Fryslân maar in principe richten we ons vooral op de toerist die hier op duurzame wijze kan komen, bijvoorbeeld per elektrische auto of trein. Nederlanders, Duitsers, Belgen, Fransen en Britten vormen nu al de belangrijkste groepen toeristen.

Veel Duitsers komen nu al voor de watersport, hoewel er maar een klein deel van de Duitsers watersporter is. De helft van de Duitsers doet aan, vooral recreatieve, wandelsport maar alleen nog niet in Fryslân. Natuurlijk Fryslân wil dit veranderen door de marketing van Fryslân hier op in te laten zetten.

Leefbaarheid

Grote vakantieparken met veel chalets dragen maar weinig bij aan de economie van dorp en buitengebied. Natuurlijk Fryslân kiest dan ook nadrukkelijk voor kleinschalige toeristische voorzieningen in de Dorpen en op de Boerderijen wat goed past bij de Landbouwtransitie en versterking van de Leefbaarheid. Deze keuzes kunnen geïmplementeerd worden door de Provincie via haar verantwoordelijkheid voor de Ruimtelijke Ordening.