Terug naar Ot en Sien?

Die vraag krijgen we nog wel eens wanneer onze plannen voor de landbouw ter sprake komen. Meestal wordt die vraag gesteld door mensen die onze plannen niet hebben gelezen.

Duurzame landbouwmethoden

Wel moet je constateren dat achteraf gezien een hoop van de landbouwmethoden uit de tijd van Ot en Sien duurzamer waren dan de gangbare landbouwmethodes nu. Nauwelijks afhankelijk van fossiele energie, fossiele fosfaat kunstmest, nitraatkunstmest geproduceerd van aardgas, pesticiden, krachtvoer, etc. Bovendien sloten de productiemethodes vaak nauw aan bij natuurlijke processen, met name in de bodem. Nu zijn vrijwel alle bodemprocessen en bodemleven zwaar verstoord in de gangbare landbouw en levert dit grote problemen op. En je had in de tijd van Ot en Sien ook nog rijke boeren, die vind je nu ook nauwelijks meer.

Ook landbouwminister Mansholt, de motor achter de ‘groene revolutie’ uit de jaren zestig en zeventig, was al vrij snel weer tot de conclusie gekomen dat het zwaar de verkeerde kant op ging met de landbouw. Maar dat is een koe in de kont kijken.

Leren van je ervaringen

Wat geweest is, is geweest, ook als het achteraf minder goed uitpakte. Neem de kennis mee naar de toekomst en doe er je voordeel mee. Een ezel stoot zich niet twee keer aan de zelfde steen, al hoewel onze huidige provinciebestuurders erg hun best doen om het tegendeel te bewijzen met voortdurende herhaling van allerlei nutteloze en dure symptoombestrijding.

Onze plannen combineren de kennis die we met z’n allen hebben opgedaan tot oplossingen die wel de oorzaken aanpakken en die wel werken.  Oplossingen die we weer uitvoeren met een plan: Fryslân2030. Kijk hier voor ons plan voor Gezond Boeren

Wat betreft landbouw is de conclusie dat je in de toekomst in Fryslân alleen wat gaat verdienen door waarde toe te voegen en je direct te richten op de consument.

Boer Bauke

In een eerdere Blog-post en Opinie in de Leeuwarder Courant hebben we hier al eens een mogelijk voorbeeld van geschetst. Er is sprake van transitie naar ‘voedselpakket’ bedrijfsvoering, of te wel eigenlijk gemengd bedrijf van veeteelt, tuinbouw, akkerbouw en fruitteelt. We verwachten ook dat de optimale schaal voor de toekomstige landbouwbedrijven grofweg de helft kleiner is dan nu. We krijgen er dus veel nieuwe boeren bij waarvoor een nieuwe boerderij nodig is.  Ons plan Fryslân2030 zet voor de herinrichting van het Friese platteland in op het model wat bij de inpoldering van de IJsselmeerpolders is gebruikt; een ontwikkelingsmaatschappij financiert, bouwt en verpacht de nieuwe boerderijen voor startende boeren van binnen en buiten de sector. Hoe ziet die nieuwe boerderij er dan uit?

Inspiratie voor Architecten

Doeke van Wieren (o.a. Wetsus gebouw, Cristalic), architect bij TWA architecten in Burdaard zag een uitdaging. Doeke is zeer actief met vernieuwende duurzame bouwwijzen met duurzame materialen; gelamineerd hout en biocomposieten met hoge isolatiewaarde. Ook vernieuwende constructiewijzen op basis van 3D-moddellen, CNC en robots hebben zijn grote interresse. Doeke en zijn mensen hebben op basis van onze informatie en de opinie over Boer Bauke een mogelijk concept ontwikkeld voor Bauke’s nieuwe boerderij.

De eerste schetsen van een nieuwe gemengde boerderij gecombineerd met Horeca.

Kathedralen van Fryslân

Doeke van Wieren ziet de ontwikkeling van boerderijen in het Friese landschap als continue proces; Langhuis-boerderij, Kop-hals-Romp, Stjelp, Ligboxenstal en nu ……..

De boerderijen in het Friese landschap worden door architecten wel de kathedralen van Fryslân genoemd. De uitdaging is nu om de volgende generatie ‘Friese kathedraal’ te ontwikkelen waar duurzaam geproduceerd, verwerkt, vermarkt en geconsumeerd kan worden. Doeke en zijn mensen hebben een spraakmakend concept ontwikkeld om de discussie te stimuleren.

Wat je hier ziet is een constructie opgebouwd uit houten spant elementen die bekleed kunnen worden platen van verschillende materialen of met glas. Zo kun je een zelfdragende kap maken waarbinnen het volume naar wens kan worden ingedeeld met tussen wanden. In de impressie zie je bijvoorbeeld vooraan een restaurant dat in de zelfde ruimte zit als een groentenkas. Achter de glazen scheidingswand zit een compoststal.

Dit is een aanzicht van buiten waar je het terras ziet van het wandelcafe annex restaurant. Het voorste deel van de zijwand is gesloten het achterste deel in open.

Andere ideeën

Een aantal mensen hebben ook naar de mogelijkheden gekeken hoe je de bestaande agrarische gebouwen zou kunnen ombouwen voor de nieuwe bedrijfsvoering.

Een ligboxenstal met mestputten is bijvoorbeeld relatief eenvoudig om te bouwen naar een compoststal. Dat doe je dan aan de ene zijde, de andere zijde benut je voor hooiopslag en ruimtes voor bijvoorbeeld voedselverwerking, winkel, horeca, etc.

Ombouwen, landschappelijk inpassen en aankleden

Een moderne sleufsilo is ook eenvoudig om te bouwen naar overdekte opslag voor hooi en uitloopruimte voor koeien met compostsysteem.

De inrichting van deze constructies is bovendien goed aan te passen voor het gebruik van elektrisch aangedreven robots voor de primaire processen. De boer en zijn/haar mensen richten hun inspanningen zoveel mogelijk op de interactie met de klanten.

Smaakpolitie

Is het mooi? Is het passend? Wij zijn geen smaakpolitie. Wat we wel kunnen zeggen is dat de landbouwtransitie geen terugkeer is naar Ot en Sien. Al mag natuurlijk best een ondernemer een concept gebaseerd op Ot en Sien in de markt zetten. Of een soort Friese versie van het Tiroler Bergbauerngasthof.

Doeke van Wieren’s bijdrage is in ieder geval een goede aanzet om de creativiteit te stimuleren.

Meer weten? Klik hier en lees de plannen op onze site, bijvoorbeeld Gezond Boeren.

Het Nieuwe Friesland

Zo gaat het niet verder

Iedereen met een beetje verstand ziet dat het zo niet goed komt met Fryslân. Naast klimaatverandering is het verlies aan biodiversiteit de andere grote bedreiging in de wereld. In Fryslân zien we dat in het uitsterven van de weidevogels, het compleet verdwijnen van insecten op het boerenland en het verdwenen ecosysteem in de bodem.

En dat alles vrijwel hoodzakelijk als gevolg van de gangbare landbouwmethodiek. Een methodiek die ook financieel failliet is. Mooie sprookjes over export en toegevoegde waarde, vaste prik in de media, maar voor een bijdrage aan Rutte’s ‘BV-Nederland’ moet je kijken naar winst en belastingopbrengst. Daar hoor je niemand over want de gangbare agrarische ondernemingen maken al meer dan 30 jaar structureel verlies, geen winst dus en geven zeker geen belastingopbrengst. Wel struktureel meer dan 80 Miljoen subsidie, dat is OOK belastinggeld, jaarlijks naar de boeren in Fryslân. Iedereen die denkt dat die CDA/LTO export praatjes de sector vooruit helpen moet maar eens een economieboek gaan lezen.

Hoe dan wel?

Plannen voor hoe het wel kan zijn er al wel. Dit hoofdredactioneel commentaar uit de Leeuwarder Courant wijst naar het initiatief uit het Lege Geaën gebied tussen Sneek, Zwette, Grou en Sneekermeer om het gebied opnieuw in te richten.

Klik op de plaatjes om de originele artikelen te lezen.Het artikel ‘Het Nieuwe Friesland’ over het bewonersinitiatief vertelt:

Hoe je met herstel van vaarten en paden het landschap weer verhalen kunt laten vertellen en daarmee boeren en inwoners en basis geeft om zich te onderscheiden.

Hoe je door het waterpeil te verhogen het waterbeheer eenvoudiger maakt, de veenoxidatie stopt, de verzakkingen stopt, de droogtegevoeligheid verminderd en ook vooral het biodiversiteitsherstel bevorderd.

Hoe een aantrekkelijk, levendig, bloemrijk landschap met wandelpaden toerisme stimuleert waardoor boeren klanten kunnen trekken en de leefbaarheid in dorpen wordt versterkt.

Het artikel zelf over ‘Het Nieuwe Friesland’ in die zelfde Leeuwarder Courant kun je hier lezen, vier pagina’s met uitleg, foto’s en kaarten.

Klik op de plaatjes om de originele artikelen te openen.

Uitgangspunt is om te komen tot een toekomstbestendige gebruik van het buitengebied waar winstgevende, extensieve, biodiverse, klimaatbestendige, fossielvrije landbouw de basis is voor een leefbare en vitale dorpssamenleving. De sleutel ligt hierbij in het direct koppelen van de (wensen van de) consument aan de  boer (en zijn werkwijze) in een levendig landschap dat het verhaal van Fryslân vertelt. Toerisme,  met name wandel- en natuurtoerisme, speelt daarbij een belangrijke rol om consument en boer op persoonlijk niveau bij elkaar te brengen en te koppelen. In de nieuwe economie gaat het om (persoonlijk) vertrouwen.

Morgen beginnen?

Morgen lukt niet want de huidige politiek wil/durft/begrijpt/kan niet. Natuurlijk Fryslân heeft daarom een concreet plan gemaakt: Fryslân2030 maakt de inzet van de Provinciale verkiezingen. Kies jij en de andere Friezen op 20 maart voor Natuurlijk Fryslân, Lijst 13,  dan gaan wij 21 maart los om het plan zo snel mogelijk in gang te zetten.

Het Lege Geaën gebied is voor ons het voorbeeld voor mienskips-initiatieven in andere Friese streken en moet zo snel mogelijk van start als voorbeeld.

Wij investeren 20 Miljard Euro in de toekomst van Fryslân, en dat is GEEN sprookje!

Kijk naar onze plannen https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

Steun van PvdA voor Plan Fryslân2030

Natuurlijk Fryslân is erg blij met de steun van de Partij van de Arbeid voor ons plan Fryslân2030.

In onze ogen is het verkiezingsprogramma van de PvdA onvoldoende concreet over hoe zij de grote uitdagingen voor onze Provincie Fryslân tijdig wil oplossen.

Bij het verkiezingsdebat van Circulair Fryslân donderdagmiddag 28 februari heeft onze lijsttrekker Sietze Schukking de PvdA dan ook gevraagd om ons concrete plan Fryslân2030 duidelijk te omarmen om samen deze problemen voor onze Provincie en inwoners aan te pakken.

Marijke Roskam, lijsttrekker van de PvdA, antwoorde daarop bevestiggend: „Ik steun jullie plan als dat werkbaar is“.

En ons plan is zeker werkbaar, dat is namelijk de kern van onze aanpak en dat kun je zelf bekijken onder plannen.

Wij kijken er naar uit om na de verkiezingen op 20 maart snel met een nieuwe duurzame coalitie de problemen concreet aan te pakken.

Windpark Fryslân Soap

Afgelopen Statenvergadering van 28 februari was weer een aflevering in de soap rond Windpark Fryslân.

Wij willen erg graag dat we de Energietransitie voor 2030 hebben doorgevoerd, maar dat wordt ons wel erg moeilijk door het van handelen van onze overheid rondom Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Wat is essentieel voor succes van de Energietransitie? De Lusten en Lasten moeten bij de zelfde mensen terechtkomen. En we moeten de kosten niet meer laten oplopen dan strikt noodzakelijk om de Energietransitie betaalbaar te houden voor iedereen. Bovendien moeten we onze inwoners zelf de keuzes laten maken over hoe we het het beste kunnen doen. Wat doet onze overheid?

Fout 1

Het begint met het van bovenaf opleggen van de plaats en uitvoering van het Windpark.

Kollossale Fout 2

Daarna verleent het ministerie van Economische Zaken de investeerders een enorme subsidie van 1500 Miljoen Euro, waarvan blijkt (zie eerdere blogposts van ons) dat er waarschijnlijk meer dan 1100 Miljoen in de zakken van de investeerders verdwijnt. Die subsidie is belastinggeld dat onze inwoners via de energierekening opbrengen om de Energietransitie te stimuleren. Er lekt dus 1100 Miljoen Euro belastinggeld weg uit de Energietransitie. Eigenlijk is het nog erger want we hadden ook als overheid zelf dit windpark als Nutsbedrijf zonder winstoogmerk kunnen opzetten en dan was er GEEN subsidie nodig geweest. Hoe leg je die 1500 Miljoen Euro subsidie uit? Weg draagvlak Energietransitie.

Grootste Fout 3

Nu is een van de investeerders de Provincie zelf en die investering gaat rond de 200 Miljoen Euro opbrengen. Het minste wat je als overheid nu nog kunt doen is deze opbrengst ten goede laten komen aan de inwoners die ook de Lasten dragen van de windpark-keuzes waar de inwoners zelf geen invloed op hebben mogen uitoefenen. De Provincie stort een Aalmoes van 14 Miljoen Euro over 20 jaar in een nog te definieren omgevingsfonds. Dat is NIET Lusten en Lasten bij de zelfde inwoners. Dat is een lange neus trekken naar de inwoners.

Laatste Fout 4

Voorlopig de laatste fout is dat onze Provinciale overheid nu een enorm ingewikkelde achtergestelde-obligatielening-constructie in elkaar heeft gezet die onder het mom van Burgerparticipatie in het Windpark Fryslân de indruk moet wekken dat de inwoners er ook voordeel van kunnen hebben. De Provincie begint op investeringsbank Goldman-Sachs te lijken.

De inwoners van onze Provincie, vooral die in de buurt wonen, die geld over hebben, daar risico over willen lopen voor een erg lage rente, mogen voor een klein deel achtergestelde-obligaties kopen van een BV van de Provincie die weer belegt in achtergestelde-obligaties van Windpark Fryslân. Wil je deze achtergestelde-obligaties weer verkopen dan mag dat maar 1x per jaar en je moet ze aanbieden aan andere obligatiehouders en als die ze niet willen hebben dan kun je ze weer aan de Provincie BV aanbieden. Oh ja en de kosten van deze hele poppenkast moeten weer door de obligatiehouders betaald worden.

Man, man, man, wat een drama. En dan hebben we het nog niet gehad over de kosten voor de adviesbureaus die dit hele vehikel in elkaar moeten helpen zetten. En is er dan nog iemand die denkt dat dit soort ‘participaties’ het draagvlak van de Energietransitie versterken???

Reparatie na de verkiezingen?

Toch is dit voorstel afgelopen 28 februari aangenomen. Is er nog wat aan te doen? Jazeker, na de verkiezingen wanneer er een andere coalitie komt kunnen we nog besluiten om deze onzin te stoppen en de Lusten en de Lasten wel fair bij elkaar te brengen.

Gaat wel van de uitslag van de verkiezingen afhangen, er moet wel een coalitie komen zonder CDA want Gedeputeerde Sander de Rouwe vindt dat ie een fantastisch produkt in elkaar heeft geklust.

Jullie weten in ieder geval wat je te doen staat wanneer je ook voor een succesvolle, maatschappelijk gedragen Energietransitie wilt…..

Fryslân2030 uitgelegd in video

Deze week zond Omrop LEO Middelse het interview met onze lijsttrekker Sietze Schukking uit. Een interview van een kleine 20 minuten waar de belangrijkste punten van ons plan Fryslân2030 de revue passeren.

Geen zin nog om ons hele plan te lezen? Kijk dan lekker dit interview. Wil je dan meer weten dan zijn alle details te vinden onder https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

€ 200 Miljoen voor Makkum, Hindelopen, Workum en Stavoren

Lusten en Lasten Windpark Fryslân Eerlijker verdelen!!

Na nog wat dieper en gedetailleerder graven in publieke informatie komt Natuurlijk Fryslân tot de conclusie dat de Megawinst van Windpark Fryslân waarschijnlijk nog hoger uit gaat komen dan in onze eerdere post!

https://www.natuurlijk-fryslan.nl/2019/02/10/windpark-fryslan-kassa-voor-investeerder/

Onze aangescherpte berekening toont aan:

Meer dan € 1100 Miljoen Megawinst over 20 jaar.

Voor een eenvoudige berekening en uitleg kijk in deze Business Case berekening die wij hebben gemaakt.

Windpark-FRL-business-case-v02

Lasten en Lusten

En wat heeft Gedeputeerde Staten (CDA, VVD, FNP en SP) de omwonenden daarvan toegedacht?

€ 14 Miljoen over 20 jaar.

Dat klopt niet! Dat is geen Eerlijk delen van Lusten en Lasten!

Helaas kunnen we de aanbesteding van Windpark Fryslân niet meer veranderen. Maar we kunnen wel de Megawinst van de Provincie Fryslân ten goede laten komen van de omwonenden. Ja, want de provincie speelt zelf ook een beetje voor windpark-investeerder. Welliswaar draagt de provincie het grootste risico en krijgt daarvoor maar een schijntje van de Megawinst, het is nog altijd ongeveer € 200 Miljoen!!

Natuurlijk Fryslân heeft daarom voor de Statenvergadering op woensdag 27-2-2019 een amendement aangekondigd. Een amendement op de provinciale participatieregeling voor Windpark Fryslân om de hele provinciale opbrengst ten goede te laten komen aan de omwonenden via een fonds of (energie)coöperatie waar de omwonenden zelf de baas over zijn.

Amendement-WPF-Natuurlijk-Fryslan

Een dergelijk fonds kan de investeringen doen waarmee de verwarmingsinstalaties van wel 35.000 woningen kunnen worden omgebouwd. Kijk ook in het persbericht wat we hier over hebben rongestuurd.

Windpark-FRL-persbericht

Energietransitie van levensbelang voor Fryslân

Voor alle duidelijkheid, Natuurlijk Fryslân is 100% voor een snelle en echte energietransitie! Maar dan moeten de Lusten en Lasten bij dezelfde mensen terchtkomen. Bovendien willen wij er voor zorgen dat het voor iedereen Haalbaar en Betaalbaar is.

Kijk daarom voor onze plannen voor een echte Energietransitie, voor en door de Dorpen en Wijken bij onze plannen http://https;?www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/

#Fryslan2030

Politieke spelletjes

Er worden natuurlijk nu met de verkiezingen in aantocht allerlei politieke spelletjes gespeeld. De PvdA riep afgelopen week in de Leeuwarder Courant opeens ook dat de participatie eerlijker moest.  Dat was nadat wij ons amendement met de andere partijen gedeeld hadden. Daarvoor, in de commissievergadering had de PvdA zelf nog geen flauw idee hoe het moest. Met andermans veren pronken heet dat (of met andermans uitzoekwerk in dit geval).

Kijk ook hier hoe de partijen in de Provinciale Staten gestemd hebben om de Dorpen en Wijken aan het Roer te zetten bij de Energietransitie

De Friese Boer van de Toekomst

Opinie, eerder geplaatst 11 februari 2019 in de  Leeuwarder Courant zonder foto’s. https://www.e-pages.dk/lc/3230/article/853454/15/2/render/?token=09cf709fcc61692df010b86bab654a5b

Een blik in de toekomst – met een boer die is meegegaan in de landbouwtransitie. Ook andere bedrijven zijn omgevormd. Is het allemaal op tijd geweest voor de grutto?

 

23 Juli 2030,

Boer Bauke kijkt vanuit de keuken zijn restaurant in. Het is druk met wandelaars die voor een lekkere lunch zijn neergestreken, de bediening heeft het druk. Zijn nieuwe bedrijfsaanpak loopt goed en het bevalt hem. Het nieuwe wandelnetwerk door de weilanden trekt veel Duitse toeristen en de gerechten van de kaart komen uit z’n eigen permacultuurtuin en van eigen dieren. De kok gaat zo het vlees uitsnijden voor de bestellingen van de boerderijwinkel en de webshop.

 

 

Vanochtend vroeg toen het nog niet te warm was is de groente al geoogst in de kas. Daarna zijn de droge kruidenierswaren van de groothandel in de dozen gedaan. Tja, je wilt toch het hele voedingspakket leveren en rijst en olijfolie worden nog niet in Fryslân verbouwd. Straks komen de afhalers uit de buurt de dozen ophalen in zijn winkel en vertrekt zijn elektrische bestelbus voor de bezorging. Bauke loopt door de zuivelverwerking en melkerij naar achter de compoststal, de Fries Roodbonte koeien liggen in de wei en komen straks naar huis. De varkens zijn binnen in de schaduw gaan liggen en de kippen nemen een stofbad. Even kijken of zijn beide autonome, elektrische agribots al opschieten met maaien en hooibalen binnenhalen.

 

 

Het is al een tijd warm en droog door de klimaatverandering, mooi weer om met mozaiekbeheer hooi te maken en gelukkig, met het nieuwe hoge waterpeil, blijft het weiland fris. Een weiland dat weer een gevarieerde grasmat heeft vol bloeiende bloemen en kruiden. Er zijn weer wat vlinders en er is bodemleven, klanten vinden dat erg belangrijk en anders is er voor wandelaars ook niet veel te beleven. Daar komt toch een mooie klap inkomsten vandaan, ook deze week zijn de acht B&B-kamers weer volgeboekt. Bauke kijkt over het veld, dit jaar waren er ook weer een paar weidevogels terug, het is nog steeds kantje boord of de omschakeling op tijd is geweest voor de grutto.

 

Grutto

Ja, die omschakeling, dat was ingrijpend geweest, de Provincie had een grootschalig landbouwtransitieprogramma ‘Fryslân2030’ opgezet. Bauke was het zat geweest; slaaf van de bank en geen plezier in het werk. Hij had de helft van zijn bedrijf verkocht aan de Provincie, de bank met de opbrengst afgelost en de rest geïnvesteerd in de ombouw van zijn bedrijf. Ook de andere bedrijven in de streek waren de afgelopen jaren omgevormd naar extensieve, natuurlijke, fossielvrije en consumentgerichte landbouw. Nu waren het gemengde bedrijven met lokale kringloop en eigen verwerking en afzet. Het waren tien zware jaren geweest voor Bauke, hij had veel bij moeten leren en hard gewerkt. Het was een enorme stap geweest van alleen met de koeien bezig zijn naar nu, aansturen van acht medewerkers en veel zelf met de klanten bezig zijn, want daarmee moet het tenslotte verdiend worden.

 

 

Gelukkig had de Provincie voor de transitie de landbouwvoorlichting weer stevig nieuw leven in geblazen en heel veel aan marketing gedaan om Fryslân neer te zetten als de Provincie van gezond en duurzaam voedsel. Bauke dacht aan zijn verdere plannen; eigen bier, cider en vruchtensap, misschien ook iets met een bakkerij en de mogelijkheden van de autonome elektrische distributiewagentjes, die net als de agribots, door de Technische Universiteit Fryslân waren ontwikkeld. Hij had nog van alles te doen en, hij had er vooral zin in. Het ondernemen was weer leuk, Bauke werkte hard en verdiende goed, zijn klanten waren blij, hij was geen bankslaaf meer en zorgde voor werk voor mensen uit het dorp. Ook daar bruiste het weer, er was nieuw werk en ook de wandeltoeristen zorgden voor inkomsten. Bauke voelde zich een blij mens, met een uitdagende toekomst voor hem en z’n kinderen.

ir Sietze Schukking
Lijsttrekker Natuurlijk Fryslân
Lid Provinciale Staten van Fryslân

Kijk voor meer informatie over hoe we dit kunnen realiseren op
https://www.natuurlijk-fryslan.nl/plannen/gezond-boeren/

Windpark Fryslân kassa voor investeerder

Disclaimer: Als lid van Provinciale Staten zou ik toegang hebben kunnen hebben tot bedrijfsgeheime informatie van Windpark Fryslân. Met dit argument wordt mij, Sietze Schukking, iedere keer de mond gesnoerd in de vergaderingen van de Provincie Fryslân. Echter ik heb deze geheime informatie nooit gezien en ik heb deze geheime informatie niet nodig want alle relevante informatie is publiekelijk beschikbaar.

© Hans Hillewaert

Wat is er aan de hand?

De eigenaar van Windpark Fryslân in het IJsselmeer heeft het goed voor elkaar. Handig ingeschreven op de SDE subsidie regeling en zijn inkomsten zijn vrijwel gegarandeerd. Grofweg heeft het bedrijf voor 1500 Miljoen Euro aan gegarandeerde inkomsten na afschrijvingen, maar die bestaan wel voor ongeveer 75% uit belastinggeld.

De kosten om het windpark te bouwen zijn ook goed bekend want de prijs van de molens is bekend, de kosten van het plaatsen, de kosten van de aansluitkabel en de kosten van onderhoud zijn ook goed bekend. Het runnen van een windpark is geen ‘rocket science’.

Het volgende rekenvoorbeeld geeft een beeld van hoe Windpark Fryslân hoogst waarschijnlijk financieel in elkaar zit.

De komende 15 tot 20 jaar blijft er een kleine 950 Miljoen Euro over als vergoeding voor de investeerder. Die zorgt voor de investering van rond de 550 Miljoen Euro in de aanleg. De investeerder gebruikt voor het grootste deel natuurlijk een kapitaalmarkt financiering en die is goedkoop want de risico’s zijn extreem laag door de gegarandeerde inkomsten.  Bovendien geeft de Provincie Fryslân een achtergestelde lening en doen ze mee in het Eigen Vermogen. In totaal Euro 127 Miljoen, waarvan Euro 20 Miljoen in Eigen Vermogen (publieke informatie).

Lijkt misschien beetje ingewikkeld maar komt grofweg op volgende neer:

363 Miljoen reguliere kapitaalmarktlening (risicodragend pas nadat Eigen Vermogen en Achtergesteld Vermogen onvoldoende is) Het risico is hier zo laag dat een rentepercentage van 1% waarschijnlijk al aan de hoge kant is.

107 Miljoen Achtergestelde Obligatielening van de Provincie (risicodragend na Eigen Vermogen). De rente op deze lening moet marktconform zijn want de overheid mag niet marktverstorend werken. Maar ook hier is het risico laag, een rente van 4% ligt in de lijn der verwachting.

20 Miljoen Eigen Vermogen van de Provincie (primair risicodragend) (15% van het aandelen kapitaal).

60 Miljoen Eigen Vermogen van de investeerder (primair risicodragend) (85% van het aandelen kapitaal)

Samen dus 550 Miljoen Euro aan geld voor de aanleg van het Windpark.

Van die 950 Miljoen Euro die overblijft na aftrek van de bouwkosten en het runnen van het windpark gaat er 55 Miljoen + 65 Miljoen naar rente op de beide leningen totaal over 15 jaar. Blijft er voor de beide investeerders 830 Miljoen Euro over, per jaar dus 55 Miljoen. Dit wordt per aandeel verdeeld, niet over wat je voor de aandelen hebt betaald.

De Provincie krijgt dus 8,3 Miljoen Euro per jaar over haar 20 Miljoen Euro investering, rendement 42% per jaar.

De investeerder krijgt 46,7 Miljoen Euro per jaar over zijn 60 Miljoen Euro investering, rendement 78% per jaar.

Belastinggeld

Goeie ondernemer toch die investeerder? Tja, maar die winst is wel belastinggeld en ontstaat door de achtelijk hoge subsidie die door het ministerie van Economische Zaken is afgesproken.

Bij normale bedrijven zou je bij een dergelijke bedrijfsvoering 15% rendement al heel goed vinden. 12 Miljoen ipv 50 Miljoen Euro dus.

In totaal 570 Miljoen Euro Belastinggeld te veel. Dit maakt de Energietransitie nodeloos duur, want wij betalen samen deze megawinst via de energierekening.

Het is onduidelijk hoe die precies tot stand is gekomen. Er is eerst een soort SDE subsidie inschrijving/veiling geweest en daarna nog verdere onderhandelingen met het ministerie van Economische Zaken. Wanneer je naar het mechanisme van de SDE veiling kijkt zie je dat het voor grote projecten eigenlijk heel makkelijk is om de veiling te beïnvloeden. Of dat ook gebeurd is weten wij niet, maar mogelijk is het zeker.

Duurzame Energie

De energietransitie is absoluut noodzakelijk en daarom is dit zo vervelend. Met deze overwinst van Euro 570 Miljoen had je ook 100.000 Friese huizen van een warmtepomp kunnen voorzien.

Hadden we als Provincie Fryslân zelf het hele windpark gefinancierd en geëxploiteerd dan was er nog eens 180 Miljoen Euro extra overgebleven voor andere klimaatmaatregelen.

Zo moet het dus niet.

Liander maakt ruimte voor nog 27 Windmolens bij Kop Afsluitdijk

De informatiebijeenkomst op 29 januari in Wons maakte duidelijk dat Liander extra aansluitcapaciteit gaat aanleggen bij de Kop van de Afsluitdijk. Naast de 9 grote windmolens bij Nij Hiddum Hou kunnen er nog 27 extra windmolens worden aangesloten zodra er een ontwikkelaar toestemming van de Provincie of het Rijk krijgt!

In Wons voelt men de bui al hangen………

De noodzaak van de energietransitie staat wat ons betreft niet ter discussie, maar weer dreigt er van bovenaf bepaald te worden wat waar neergezet moet worden. Weer dreigen de snelle jongens er met de winst van door te gaan.

Dat wordt weer enorme ruzie en weer 3 stappen achter uit. Dit moet anders, de ‘Dorpen moeten aan het Roer’. Zelf de energietransitie invullen, uitvoeren en exploiteren door de Dorpen en Wijken. Naast de Lasten ook alle Lusten, zodat het Dorp het geld heeft om iedereen mee te nemen in de energietransitie. Samen en Solidair!

Wij hebben dit voorstel via een motie op 23 januari 2019 aan Provinciale Staten van Fryslân voorgelegd. Motie vreemd Schukking PS 23 januari 2019 Dorpen aan het roer

Helaas kiest de rest van de partijen voor opleggen van bovenaf…..

Wil jij ook dat we het vertrouwen geven aan de Dorpen en Wijken dat zij SAMEN en SOLIDAIR de energietransitie draagbaar en betaalbaar te maken???

Stem dan 20 maart op Natuurlijk Fryslân!

Welke partij kiest voor: ‘Dorpen aan het Roer’?

Gaan we samen de Energietransitie uitvoeren?

Of gaat de overheid Windmolenparken en Zonneweides doordrukken ten bate van grote investeerders?

De energietransitie gaat alleen lukken wanneer we samen de schouders er onder zetten. Niet alleen de Lasten voor de inwoners, maar ook de Lusten!

Sietze Schukking heeft namens Natuurlijk Fryslân op 23 januari Provinciale Staten gevraagd om de ‘Dorpen aan het Roer’ te zetten (natuurlijk geldt dit ook voor de Wijken en Steden).

Er zijn al 50 lokale energiecoöperaties en 140 initiatieven die staan te springen maar lopen gemeentelijke en provinciale bureaucratie op.

Welke partijen nemen de Dorpen serieus?:

Voor: Natuurlijk Fryslân

Tegen: PvdA, CU, CDA, SP, VVD, FNP, 50+, PVV, FFP, PvdD, GL

Geef bij de verkiezingen op 20 maart een duidelijk signaal af aan de andere partijen!!!

Schud ze wakker!

Kijk bij onze plannen hoe we met z’n allen wel de doelstellingen kunnen halen: Fryslân2030

Zie hier de motie:Motie vreemd Schukking PS 23 januari 2019 Dorpen aan het roer